Korzystaj bezpłatnie
Web design z IT Szkołą - konkurs graficzny


REGULAMIN KONKURSU
„Web design z IT Szkołą”

Konkurs „Magia Świąt” miał kilka edycji, które cieszyły się niesłabnącą popularnością. W tym czasie nasi użytkownicy przesłali łącznie prawie 10.000 prac konkursowych. Czas na zmiany! Tym razem tematem konkursu jest stworzenie projektu graficznego (layout’u) strony internetowej szkoły, do której uczęszczasz. Czekamy na Wasze propozycje.

Na prace czekamy w terminie od 05 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r., a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:

1) Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działającą pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157(dalej: NASK-PIB lub organizator), koordynator projektu IT Szkoła.

2) Informacje o konkursie dostępne są na portalu www.it-szkola.edu.pl w zakładce Konkursy.

2. Uczestnicy konkursu:

1) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zarejestrowanych w programie IT Szkoła.
2) Wymagania dotyczące rejestracji w programie IT Szkoła:

a) szkoła, w której uczy się autor pracy, powinna być zgłoszona do programu IT Szkoła ( https://it-szkola.edu.pl/slist),

b) autor pracy powinien być „przypisany” do grupy/nauczyciela,

c) autor pracy powinien mieć zrealizowane następujące 3 kursy:

3. Wymagania formalne dla pracy konkursowej:

1) Parametry techniczne pracy:

 1. format pliku – JPG;
 2. rozmiar pliku - max 1MB;
 3. wymiary:  dokładnie  950x630 (szerokość/wysokość w pikselach);

2) Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych wymagań technicznych spowoduje, że praca nie zostanie zakwalifikowana do konkursu.

4. Autorski charakter prac:

1) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę, będącą samodzielną realizacją uczestnika konkursu. Zgłoszona praca ma swoją tematyką nawiązywać do tematu konkursu.

2) Poprzez przesłanie pracy na konkurs, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje jego postanowienia.

3) Zgłoszenie pracy jest równocześnie oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy i akceptuje, że w zgłoszonej pracy nie mogą być wykorzystywane wizerunki lub utwory innych osób, bez wymaganej prawem zgody.

4) Zgłoszone prace mogą być weryfikowane przez organizatora konkursu w kontekście ich autorskiego charakteru. W przypadku wątpliwości w tym zakresie organizator konkursu ma prawo zwrócić się do zgłaszającego pracę z prośbą o dostarczenie stosownych informacji lub dowodów związanych z autorskim charakterem pracy.

5) W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zasad konkursu, w tym regulacji dotyczących wykorzystywania „utworów” osób trzecich, praca nie zostanie dopuszczona do konkursu lub zostanie zdyskwalifikowana. W szczególności organizator konkursu może nie zakwalifikować bądź usunąć z konkursu pracę z następujących przyczyn:

 1. stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy, w tym zgłoszonej do konkursu lub dostępnej w sieci Internet (plagiat),
 2. wykrycia w pracy treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne, godzące w dobre imię innych osób lub obrażających ich uczucia religijne,
 3. niedostarczenia odpowiednich informacji lub dowodów, o których mowa w punkcie 4,
 4. stwierdzenia braku powiązania pracy z tematem konkursu.

6) W sytuacji stwierdzenia którejkolwiek z powyższych okoliczności już na etapie głosowania lub ogłoszenia wyników konkursu głosy oddane na pracę zostaną uznane za nieważne a wyniki głosowania unieważnione.

7) W przypadku usunięcia pracy z ww. przyczyn organizator nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie osoby zgłaszającej prace oraz zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika zgłaszającego taką pracę, uniemożliwiając mu tym samym dalszy udział w konkursie.

5. Sposób zgłaszania prac:

Prace należy zgłaszać w terminie od dnia 05.11.2018 r. do dnia 20.11.2018 r za pośrednictwem  formularza zgłoszeniowego. Powyższa funkcjonalność zostanie wyłączona w dniu 20.11.2018 r. o godz. 12.00.

6. Harmonogram konkursu:

 1. 05.11.2018 r. – ogłoszenie konkursu

 2. 05.11.2018 r. – 20.11.2018 r . – zgłaszanie prac konkursowych (formularz zgłoszeniowy dostępny do dnia 20.11.2018 r. do godz. 12.00)

 3. 20.11.2018 r. od godz. 15.00 - 27.11.2018 r. – weryfikacja prac i głosowanie internautów na najlepsze prace (funkcjonalność uruchomiona po zweryfikowaniu wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs, dostęp do niej zostanie wyłączony w dniu 27.11.2018 r. o godz. 13.00)

 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 06.12.2018 r.

7. Zasady głosowania internetowego:

1) Nadesłane prace można przeglądać i głosować na nie w galerii konkursowej. Głosowanie internetowe odbędzie się w dwóch kategoriach głosujących: głosowanie użytkowników IT Szkoła i otwarte głosowanie internetowe.

2) Głosowanie internetowe zostanie uruchomione po zweryfikowaniu prac, które wpłynęły w terminie. Funkcjonalność głosowania internetowego na prace konkursowe zostanie wyłączona w dniu 27.11.2018 r. o godz. 13.00..

3) Wymagania dla osób biorących udział w głosowaniu internetowym na najlepsze prace:

A. Głosowanie użytkowników Portalu IT Szkoła (osoby zarejestrowane w programie IT Szkoła oddają głos po zalogowaniu się na Portalu IT Szkoła dostępnym pod adresem: www.it-szkola.edu.pl

a) do głosowania uprawnione będą jedynie osoby zarejestrowane w programie  IT Szkoła,

b) głosujący musi mieć zrealizowane minimum 4 dowolne kursy znajdujące się na portalu IT Szkoła

c) głosujący ma możliwość oddania po jednej ocenie na pracę. Głosujący może oddać ocenę na więcej niż jedną pracę (jednak nie więcej niż na 30 różnych prac) Kolejność oddawania głosów nie ma znaczenia,

d) możliwość oddania głosu zostanie uaktywniona po 24 godzinach od rejestracji (dotyczy osób nowo rejestrujących się).

B. Głosowanie otwarte (dotyczy wszystkich użytkowników Internetu) - w ciągu jednego dnia na jedną pracę można oddać jeden głos z jednego urządzenia/adresu IP.

C. Głosy w konkursie oddane niezgodnie z zasadami wskazanymi powyżej nie będą uwzględniane.

8. Kryteria oceny prac i ogłoszenie wyników konkursu:

1) Termin ogłoszenia wyników przez jury konkursu:  najpóźniej do dnia 06.12.2018 r. W tym samym dniu podamy wyniki głosowania internautów. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www programu IT Szkoła (www.it-szkola.edu.pl).

2) Jury, składające się z trzech pracowników Zespołu IT Szkoła, oceniając prace konkursowe będzie brało pod uwagę:

 1. zgodność pracy z tematyką konkursu oraz oryginalność ujęcia tematu,
 2. poprawność wykonania, estetykę oraz kompozycję pracy,
 3. zaawansowanie wykorzystanych narzędzi graficznych oraz pracochłonność zastosowanych technik.

3) Prace zostaną nagrodzone w 3 osobnych kategoriach: prace wyłonione przez jury konkursu, prace wybrane w otwartym głosowaniu internetowym i prace wybrane w głosowaniu użytkowników IT Szkoła.

4) Nagrodami w konkursie będą sprzęt i akcesoria elektroniczne, przy czym podziału nagród dokonuje jury konkursu zgodnie z ppkt. 5).

5) Podział nagród:
- prace nagrodzone przez jury konkursu – 3 nagrody,
- prace nagrodzone w otwartym głosowaniu internetowym – 2 nagrody,
- prace nagrodzone w głosowaniu użytkowników IT Szkoła - 2 nagrody

a) w przypadku powtórzenia się tych samych prac w dwóch lub więcej kategoriach, nagroda w drugiej lub kolejnej kategorii, trafi do autora kolejnej pod względem liczby otrzymanych głosów pracy. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać jedną nagrodę,

b) w przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów, o przyznaniu nagrody decyduje jury konkursu biorąc pod uwagę kryteria określone w pkt. 8 ppkt 2.

6) Dodatkowo zostaną przyznane 3 nagrody dla nauczycieli według poniższego podziału:

a) 1 nagroda dla nauczyciela – opiekuna ucznia, którego praca otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu użytkowników IT Szkoły,

b) 1 nagroda dla nauczyciela - opiekuna ucznia, którego praca zajmie pierwsze miejsce w otwartym głosowaniu internetowym,

c) 1 nagroda dla nauczyciela, którego uczniowie zgłoszą największą liczbę prac do konkursu, w przypadku gdy uczniowie dwóch lub więcej nauczycieli zgłoszą taką samą liczbę prac, jury konkursu przeprowadzi losowanie w celu wyłonienia nagrodzonych.

7) Jeden nauczyciel może otrzymać tylko jedną nagrodę, zatem w przypadku gdy ten sam nauczyciel spełni kryterium np. z ppkt 6a i 6c zostanie mu przyznana jedna nagroda, natomiast dodatkowo nagrodzony zostanie nauczyciel, którego uczniowie osiągnęli kolejny wynik w rankingu użytkowników IT Szkoły.

8) Nauczyciel opiekun uczniów – laureatów konkursu, obowiązany jest do dostarczenia do organizatora, za pośrednictwem poczty e-mail, oświadczeń opiekunów prawnych uczniów - laureatów biorących udział w konkursie. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi załącznik numer jeden do niniejszego regulaminu.

9) Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą po dopełnieniu formalności, o których mowa w pkt 10-11 poniżej (dotyczy uczniów).

10) Uczniowie nagrodzeni w konkursie, którzy ukończyli 18 lat oraz opiekunowie prawni pozostałych nagrodzonych uczniów zobowiązani są do przeniesienia na organizatora majątkowych praw autorskich, wraz z prawami zależnymi, do nagrodzonych prac. Za przedmiotowe przeniesienie praw autorskich nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenie zawarte jest w wartości przyznanej nagrody. Dokonanie takiego przeniesienia następuje poprzez doręczenie NASK - PIB pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Przekazanie NASK-PIB podpisanego ww. oświadczenia w terminie 14 dni od momentu opublikowania wyników konkursu na stronie www.it-szkola.edu.pl (decyduje data stempla pocztowego), warunkuje otrzymanie nagrody. Uczniowie nagrodzeni w konkursie, którzy ukończyli 18 lat podpisują oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1,a rodzice (opiekunowie prawni) zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

11) Nagroda nie przysługuje nagrodzonemu uczniowi w wypadku nieprzekazania NASK-PIB oświadczenia, o którym mowa w podpunkcie poprzedzającym, w terminie 14 dni od momentu opublikowania wyników konkursu na stronie www.it-szkola.edu.pl . Decyduje data stempla pocztowego.

12) W sytuacji, o której mowa w podpunkcie poprzedzającym, organizator może przyznać nagrodę uczniowi, który osiągnął kolejny wynik w rankingu użytkowników IT Szkoły. Zapisy podpunktów 9-11 powyżej stosuje się odpowiednio.

9. Prawa autorskie

1) Z chwilą wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 8 ppkt 10, NASK-PIB nabędzie prawa autorskie na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalania i zwielokrotniania utworów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnej liczbie egzemplarzy;

 2. w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechniania w dowolnej liczbie egzemplarzy, w jakiejkolwiek formie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, bez ograniczeń czasowych, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, w tym także w serwisach multimedialnych;

 3. w zakresie obrotu oryginałem utworów albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;

 4. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – rozpowszechniania w szczególności przez publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie, odtworzenie, powielanie dowolną techniką, nieodpłatne dostarczenie egzemplarzy utworów, udzielenie zezwoleń na sublicencyjne i licencyjne korzystanie z utworów przez osoby trzecie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;

 5. w zakresie korzystania z praw pokrewnych do utworów – wprowadzania zmian i poprawek do utworów oraz dokonywania opracowań utworów,

 6. synchronizacji z innymi utworami,

 7. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez NASK-PIB jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych,

 8. zamieszczania utworów w katalogach i informatorach,

 9. używanie utworów w reklamie lub promocji jakichkolwiek produktów i usług, jak i w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą, zarówno w celu komercyjnym, jak i niekomercyjnym oraz inwestycyjnym, jak również w działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej.

2) Zgłoszenie pracy do konkursu będzie równoznaczne z oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy oraz zgodą na jej wykorzystywanie w zakresie, o którym mowa w ppkt 1 lit. a, b, d powyżej, w tym prezentację na stronie internetowej IT Szkoły oraz na innych nośnikach tj. stronach internetowych administrowanych przez NASK-PIB, profilach społecznościowych administrowanych przez NASK-PIB oraz prezentacjach pokonkursowych NASK-PIB. Za ww. zgodę na prezentację nie przysługuje wynagrodzenie.

10. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu i nauczycieli (w zakresie: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza autor, imię i nazwisko nauczyciela autora, dane teleadresowe nagrodzonych), uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora są przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, na podstawie uprzednio udzielonej zgody, warunkującej korzystanie z programu IT Szkoła oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności Portalu IT Szkoła, dostępnej na stronie https://it-szkola.edu.pl/regulamin.

11. Postanowienia ogólne

1) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu konkursu, jego odwołania lub przerwania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, w tym do rezygnacji z nagradzania lub nagrodzenia mniejszej liczby uczestników lub nauczycieli niż wskazano w pkt. 8, w zależności od poziomu zgłoszonych prac.

2) Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu zastosowanie mają powszechne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o przeniesieniu praw autorskich.

nask logo   


Drogi użytkowniku
Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Pliki cookies
Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.
Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.
Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
Wykorzystywane narzędzia firm trzecich
Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:  https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/     

 • Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 • Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

Wyrażam zgodę na podstawowe oraz funkcjonalne cookies.
Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo.
Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę. ZGADZAM SIĘ