Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Magia Świąt - konkurs graficzny


ŚWIĄTECZNY KONKURS GRAFICZNY PROGRAMU IT SZKOŁA
„MAGIA ŚWIĄT”

Wyniki konkursu "Magia Świąt"

Czekamy na autorskie prace graficzne wykonane przy użyciu różnych technik i narzędzi do projektowania grafiki komputerowej. Tematyka prac powinna nawiązywać do Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku. Więcej informacji o wymaganiach odnośnie prac konkursowych w Regulaminie konkursu.

Kursy z zakresu grafiki należą do grupy najbardziej popularnych wśród użytkowników IT Szkoły, co przekłada się na dużą frekwencję w konkursach graficznych, które cyklicznie ogłaszamy. Z każdą nową edycją rośnie też poziom nadsyłanych prac czego spodziewamy się i tym razem.

Na prace czekamy od 25 listopada 2016 do 9 grudnia 2016, a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Konkurs to doskonała okazja do pracy z całą klasą podczas szkolnych zajęć z informatyki! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator konkursu:

  Organizatorem konkursu jest NASK, koordynator projektu IT Szkoła www.it-szkola.edu.pl

 2. Uczestnicy konkursu:

  a) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zarejestrowanych w programie IT Szkoła.
  b) Wymagania dotyczące rejestracji w programie IT Szkoła:

 3. Wymagania formalne dla pracy konkursowej:

  a) Parametry techniczne pracy:
  • Format pliku: JPG
  • Rozmiar pliku: max 1MB
  • Wymiary: dokładnie 950 x 630 (szerokość/wysokość)
  b) Wymagania dodatkowe:
       W każdej pracy wymagane jest umieszczenie dwóch elementów:
  • wkomponowane logo NASK (do pobrania tutaj) oraz
  • wkomponowany w pracę tekst: Magia Świąt - IT Szkoła 2016
       Niespełnienie powyższych wymagań formalnych oraz dodatkowych spowoduje, że praca nie zostanie zakwalifikowana do konkursu.

  c) Autorski charakter prac:
  • Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę, będącą samodzielną realizacją uczestnika konkursu.
  • Poprzez przesłanie pracy na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
  • Zgłoszenie pracy jest równocześnie oświadczeniem, że zgłaszający jest autorem pracy i zgadza się na jej bezpłatną prezentację na stronie internetowej programu IT Szkoła.
  • Zgłoszone prace będą weryfikowane przez organizatora konkursu w kontekście ich autorskiego charakteru. W przypadku wątpliwości w tym zakresie organizator konkursu ma prawo zwrócić się do zgłaszającego pracę z prośbą o dostarczenie dowodów na autorski charakter pracy.
  • W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad dotyczących wykorzystywania „utworów” osób trzecich praca nie zostanie dopuszczona do konkursu. Organizator konkursu może nie zakwalifikować bądź usunąć z konkursu pracę z następujących przyczyn:
       a) stwierdzenia jej rażącego podobieństwa do innej pracy zgłoszonej do konkursu lub dostępnej w sieci Internet (plagiat),
       b) wykrycia w pracy treści powszechnie uznawanych za nieobyczajne, godzące w dobre imię innych osób lub obrażających ich uczucia religijne,
       c) braku powiązania pracy z tematyką konkursu.

       W sytuacji stwierdzenia powyższego już na etapie głosowania lub ogłoszenia wyników konkursu głosy oddane na pracę zostaną uznane za nieważne a wyniki głosowania unieważnione.

       W przypadku usunięcia pracy z ww. przyczyn organizator nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie osoby zgłaszającej prace oraz zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika zgłaszającego taką pracę, uniemożliwiając mu tym samym dalszy udział w konkursie.

  d) Sposób zgłaszania prac:

       Pracę należy zgłaszać w terminach określonych w harmonogramie konkursu tj. od 25.11.2016 do 09.12.2016 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Powyższa funkcjonalność zostanie wyłączona 09.12.2016 o godz. 13:00

 4. Harmonogram konkursu:

  a) 24.11.2016 – ogłoszenie zasad konkursu
  b) 25.11.2016 - 09.12.2016 – zgłaszanie prac konkursowych (formularz zgłoszeniowy dostępny do 09.12.2016 do godz. 13.00)
  c) 09.12.2016 - 16.12.2016 - głosowanie internautów na najlepsze prace (funkcjonalność uruchomiona po zweryfikowaniu wszystkich prac, które wpłynęły na konkurs, dostęp do niej zostanie wyłączony 16.12.2016 o godz. 13.00)
  d) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do 21.12.2016.

 5. Zasady głosowania internetowego:

  Nadesłane prace można przeglądać i głosować na nie w galerii konkursowej.

  Głosowanie odbędzie się zgodnie z harmonogramem konkursu w dniach: 09.12.2016 - 16.12.2016. Głosowanie zostanie uruchomione po zweryfikowaniu ostatniej pracy. Powyższa funkcjonalność zostanie wyłączona 16.12.2016 o godz. 13.00).

  Wymagania dla osób biorących udział w głosowaniu internetowym na najlepsze prace:

  • Głosowanie użytkowników IT Szkoła (osoby zarejestrowane w programie oddają głos po zalogowaniu):
   • do głosowania uprawnione będą jedynie osoby zarejestrowane w programie IT Szkoła,
   • głosujący musi mieć zrealizowane minimum 4 dowolne kursy,
   • głosujący ma możliwość oddania po jednej ocenie na 30 różnych prac (kolejność oddawania głosów nie ma znaczenia),
   • możliwość oddania głosu zostanie uaktywniona po 24 godzinach od rejestracji (dotyczy osób nowo rejestrujących się).
  • Głosowanie otwarte (dotyczy wszystkich użytkowników Internetu):
   • w ciągu jednego dnia na jedną pracę można oddać jeden głos z jednego komputera/adresu IP.

 6. Kryteria oceny prac i ogłoszenie wyników konkursu:

  a) Termin ogłoszenia wyników przez Jury konkursu: najpóźniej do dnia 21.12.2016.
       W tym samym dniu podamy wyniki głosowania internautów. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie www programu IT Szkoła.

  b) Jury oceniając prace konkursowe będzie brało pod uwagę:

  • zgodność pracy z tematyką konkursu oraz oryginalność ujęcia tematu,
  • poprawność wykonania, estetykę oraz kompozycję graficzną pracy,
  • zaawansowanie wykorzystanych narzędzi graficznych oraz pracochłonność zastosowanych technik.

  c) Kategorie konkursowe:
       Osobno zostaną nagrodzone prace wyłonione przez Jury konkursu natomiast osobne kategore będą stanowiły prace wybrane w głosowaniu internautów.

  d) Nagrody w konkursie:

       Nagrodami w konkursie będą sprzęt i akcesoria elektroniczne.

       Podział nagród w poszczególnych kategoriach konkursowych:

  • prace nagrodzone przez Jury konkursu – 5 nagród,
  • prace wybrane w głosowaniu internautów – 6 nagród (trzy prace w głosowaniu użytkowników IT Szkoła, trzy prace w głosowaniu otwartym). W przypadku powtórzenia się tych samych prac w dwóch lub więcej kategoriach nagroda trafi do autora kolejnej pod względem liczby otrzymanych głosów pracy. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać jedną nagrodę rzeczową.

  e) Nagrody dla nauczycieli

       Dodatkowo zostaną przyznane 4 nagrody dla nauczycieli:

       a) 1 nagroda dla nauczyciela – opiekuna ucznia, którego praca otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu użytkowników IT Szkoły,
       b) 1 nagroda dla nauczyciela - opiekuna ucznia, którego praca zajmie pierwsze miejsce w głosowaniu otwartym,
       c) 2 nagrody dla nauczycieli, których uczniowie zgłoszą największą liczbę prac do konkursu.
       Jeden nauczyciel może otrzymać tylko jedną nagrodę, zatem w przypadku gdy ten sam nauczyciel spełni kryterium np. z punktu a) i c) zostanie mu przyznana jedna nagroda natomiast dodatkowo nagrodzony zostanie nauczyciel, którego uczniowie osiągnęli kolejny wynik w rankingu.

       Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą.


 7. Postanowienia ogólne

       Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

       Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

       Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

       Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania jego pracy konkursowej Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

       Laureat Konkursu, w momencie wydania nagrody w konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej pracy konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).