Korzystaj bezpłatnie
Grand IT Test - Regulamin

Konkurs Grand IT Test

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Zadaniem uczestników jest rozwiązywanie testów wiedzy udostępnionych na portalu IT Szkoła w okresie trwania konkursu tj. od lutego do czerwca 2019.

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do zarejestrowanych uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie premiował tych najbardziej aktywnie korzystających z materiałów edukacyjnych udostępnionych na portalu IT Szkoła. Warto rozpocząć przygotowania do konkursu przed jego rozpoczęciem realizując dostępne na platformie kursy.

Nauczyciele nie mogą brać udziału w konkursie jako zawodnicy, mogą natomiast motywować swoich uczniów do wzięcia w nim udziału. Konkurs to nie tylko sprawdzian albo powtórka wiedzy, ale także dobra zabawa z elementami rywalizacji, tak lubianej przez uczniów. Nawet jeśli uczniowie nie znajdą się na czele w rankingu ogólnym, zachęcamy do tworzenia własnych szkolnych czy klasowych rankingów. Aby to umożliwić nauczyciele zarejestrowani w IT Szkole otrzymają wgląd w ranking punktów przypisanych do nich uczniów.

Zasady

Pytania testowe w każdej serii są losowane z testów przypisanych do wybranych kursów dostępnych na platformie IT Szkoła.

Testy aktywowane będą w odstępach czasowych. Każdy z zestawów pytań będzie dostępny tylko przez określony czas (dostępność każdej serii testów to okres 2-3 tygodni).

Planowane jest udostępnienie 7 serii testów, z czego serie od 1 do 6 zawierać będą po 8 zestawów pytań testowych każda, natomiast 7 seria zawierać będzie 3 zestawy pytań testowych.

Punktacja została szczegółowo opisana w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „GRAND IT TEST”
 

REGULAMIN KONKURSU
„GRAND IT TEST”

Celem konkursu „GRAND IT TEST” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest popularyzacja wśród uczestników Konkursu wiedzy z różnych dziedzin informatyki i bezpieczeństwa w Internecie. Konkurs będzie polegał na rozwiązywaniu przez uczestników testów wiedzy z zakresu IT oraz bezpieczeństwa w Internecie, które będą udostępniane na stronie Organizatora w okresie trwania Konkursu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator konkursu:
  • 1) Organizatorem Konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działającą pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK-PIB” lub „Organizator”), koordynator programu IT Szkoła NASK.
  • 2) Informacje o Konkursie dostępne są na portalu www.it-szkola.edu.pl w zakładce „Konkursy”.
 2. Uczestnicy Konkursu:
  • 1) Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U.2018.996 t.j.), zarejestrowanych w programie IT Szkoła NASK.
  • 2) Rejestracja nowych szkół do programu IT Szkoła NASK trwa cały czas zatem przed rozpoczęciem Konkursu można jeszcze zarejestrować się jako nowa szkoła i zgłosić uczniów chcących wziąć udział w Konkursie.
  • 3) Wymagania dotyczące rejestracji w programie IT Szkoła NASK:
   • a) szkoła, w której uczy się uczestnik Konkursu powinna być zgłoszona do programu IT Szkoła NASK (http://it-szkola.edu.pl/slist),
   • b) uczestnik Konkursu powinien być „przypisany” do grupy/nauczyciela.
 3. Zasady przeprowadzenia Konkursu.
  • 1) Konkurs będzie polegał na rozwiązywaniu przez uczestników testów wiedzy z zakresu IT, które będą udostępniane po zalogowaniu się na stronie Organizatora.
  • 2) Przed opublikowaniem testów wiedzy, Organizator opublikuje listę kursów do testów wiedzy oraz terminy ich udostępniania.
  • 3) Testy wiedzy będą publikowane na stronie Organizatora w okresie trwania Konkursu, według następującego harmonogramu:
   • a) Czas trwania I serii: 26 luty – 12 marca 2019 r.;
   • b) Czas trwania II serii: 13 marca – 27 marca 2019 r.;
   • c) Czas trwania III serii: 28 marca – 11 kwietnia 2019 r.;
   • d) Czas trwania IV serii: 12 kwietnia – 26 kwietnia 2019 r.;
   • e) Czas trwania V serii: 29 kwietnia –  13 maja 2019 r.;
   • f) Czas trwania VI serii: 14 maja – 28 maja 2019 r.;
   • g) Czas trwania VII serii: 29 maja – 05 czerwca 2019 r.;
   • h) Zakończenie Konkursu i opublikowanie wyników: 12 czerwca 2019 r.
  • 4) Czas trwania serii to okres od momentu udostępnienia pierwszego testu wiedzy w danej serii do momentu zamknięcia wszystkich 8 testów dostępnych w tej serii, z zastrzeżeniem pkt 7) poniżej.
  • 5) Testy wiedzy nie będą udostępniane w okresie świąt oraz ferii zimowych.
  • 6) Testy wiedzy zostaną udostępnione w 7 seriach, w terminach wskazanych w pkt. 3 niniejszego ustępu.
  • 7) W seriach od I do VI znajdzie się po 8 testów wiedzy w każdej serii złożonych maksymalnie z 30 pytań. W serii 7 znajdą się co najmniej 3 testy wiedzy złożone z maksymalnie 30 pytań każdy.
  • 8) Każdy test wiedzy będzie dostępny przez określony czas zgodnie z czasem trwania poszczególnych serii wskazanych w harmonogramie. Czas trwania poszczególnych serii testów wiedzy może się różnić. Testy wiedzy będą udostępniane w formie linków na stronie programu IT Szkoła NASK.
  • 9) Pytania testowe w seriach od 1 do 6 pochodzą z testów sprawdzających wiedzę przypisanych do kursów dostępnych dla użytkowników programu IT Szkoła NASK. Pytania testowe w serii numer 7, z zakresu cyberbezpieczeństwa i cyberzagrożeń w Internecie, stworzono w oparciu o materiały edukacyjne dostępne w programie IT Szkoła NASK. Lista materiałów w oparciu, o które przygotowano pytania zostanie opublikowana na stronie Organizatora.
  • 10) Pytania testowe losowane są raz. Każdy uczestnik w danym teście będzie miał te same pytania.
  • 11) Zakazane jest przy rozwiązywaniu testów w Konkursie korzystanie z narzędzi automatyzujących operacje poprzez użycie w szczególności botów, skryptów lub innych plików lub programów w celu wpłynięcia na wynik uczestnika w Konkursie. W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zasad Konkursu, w tym wykorzystania oprogramowania automatycznie rozwiązującego testy, uczestnik może zostać zdyskwalifikowany. W takim przypadku Organizator nie ma obowiązku poinformować o tym fakcie uczestnika Konkursu oraz zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta uczestnika na portalu IT Szkoła. Do regulaminu Konkursu ma również zastosowanie regulamin portalu IT Szkoła.
 4. Punktacja w Konkursie.
  • 1) Każdy test wiedzy ma zdefiniowaną ilość możliwych do zdobycia punktów oraz termin do kiedy uczestnik może go wykonać.
  • 2) Do zaliczenia testu wiedzy wymagane jest uzyskanie minimum 90% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie 90% poprawnych odpowiedzi skutkuje naliczeniem 400 punktów podstawowych za dany test wiedzy dla każdego uczestnika. Uczestnicy, którzy otrzymają mniej niż 90% poprawnych odpowiedzi nie otrzymają punktów.
  • 3) Test wiedzy można wykonać wielokrotnie, ale punkty naliczane są raz przy pierwszym zaliczeniu testu wiedzy.
  • 4) Uczestnik Konkursu może zdobyć dwa rodzaje punktów:
   • a) Punkty podstawowe – za zaliczenie testu, czyli uzyskanie minimum 90% poprawnych odpowiedzi. Liczba punktów podstawowych dla każdego testu wiedzy jest stała i wynosi 400 punktów;
   • b) Punkty dodatkowe – uzyskiwane za zaliczenie testu wiedzy. Warunkiem otrzymania punktów dodatkowych jest zaliczenie testu wiedzy z wynikiem minimum 90% poprawnych odpowiedzi. Ilość uzyskanych punktów dodatkowych jest zależna od liczby i szybkości osób, które wcześniej zaliczyły dany test wiedzy. Każde wykonanie testu wiedzy przez innego uczestnika Konkursu przed czasem wykonania przez danego uczestnika odejmuje temu ostatniemu jeden punkt od możliwej do uzyskania puli 600 punktów. Maksymalnie uczestnik może uzyskać 600 punktów dodatkowych.
  • 5) Uczestnicy nie będą mieć dostępu do informacji o ilości osób, które wykonały dany test wiedzy.
  • 6) Ranking ogólny wszystkich uczestników Konkursu będzie opublikowany i aktualizowany na stronie programu IT Szkoła NASK.
  • 7) Miejsce uczestnika w rankingu ogólnym jest zależne od liczby uzyskanych w poszczególnych seriach punktów dodatkowych.
  • 8) Dla każdej serii tworzony będzie oddzielny ranking uczestników w oparciu o uzyskane w danej serii do dnia publikacji rankingu punkty podstawowe i dodatkowe.
 5. Nagrody w Konkursie.
  • 1) Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród dla uczestników Konkursu, którzy zajmą miejsca od 1 do 10 w rankingu ogólnym, w tym:
   • a) 3 równorzędne nagrody główne dla Mistrzów rozwiązywania testów wiedzy, którzy uzyskają trzy najwyższe punktacje w rankingu ogólnym;
   • b) 7 równorzędnych nagród dla uczestników, którzy uplasują się na siedmiu kolejnych miejscach w rankingu ogólnym.
  • 2) Nagrodami w konkursie będą sprzęt i akcesoria elektroniczne.
  • 3) W sytuacji, w której dwóch lub więcej nagrodzonych uczestników, osiągnie równorzędną liczbę punktów, kolejność w rankingu ogólnym będzie ustalana w oparciu o wyższą pozycję ustalaną w ramach kryterium wyniku uzyskanego w VII serii Konkursu.
 6. Udział nauczycieli.
  • 1) Nauczyciele nie mogą uczestniczyć w Konkursie jako zawodnicy.
  • 2) Nauczyciele zarejestrowani w programie IT Szkoła NASK otrzymają wgląd w ranking punktów przypisanych do nich uczniów – uczestników Konkursu, tworzony na podstawie uzyskanych punktów.
  • 3) Dodatkowo zostanie przyznanych 5 nagród dla nauczycieli, których uczniowie zajmą miejsca od 1 do 5 w rankingu ogólnym.
  • 4) Jeden nauczyciel może otrzymać tylko jedną nagrodę, zatem w przypadku gdy ten sam nauczyciel spełni kryterium pkt.3 zostanie mu przyznana jedna nagroda, natomiast dodatkowo nagrodzony zostanie nauczyciel, którego uczeń osiągnie kolejny wynik w rankingu ogólnym.
  • 5) Nagrodami w konkursie będą sprzęt i akcesoria elektroniczne.
 7. Przetwarzanie danych osobowych

  Dane osobowe uczestników Konkursu i nauczycieli (w zakresie: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu, imię i nazwisko nauczyciela uczestnika, dane teleadresowe nagrodzonych), uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora są przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, na podstawie uprzednio udzielonej zgody, warunkującej korzystanie z programu IT Szkoła oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności Portalu IT Szkoła, dostępnej na stronie https://it-szkola.edu.pl/regulamin .

 8. Postanowienia ogólne
  • 1) Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu Konkursu, jego odwołania lub przerwania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, w tym do rezygnacji z nagradzania lub nagrodzenia mniejszej liczby uczestników lub nauczycieli niż wskazano w treści Regulaminu.
  • 2) Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
  • 3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają powszechne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
nask logo   


dbnameqlabelquerytime
mysqldbSessionCALL `sessions_read`('dmu01sl1lg9s62mhmcrje2e4d2')0.9980
mysqldbRouterCALL `get_siteid_from_linkname`('mTest')0.7180
Query count: 2, Sum of SQL time: 1.7160
Skrypt 0 wykonał się w: 7.4180 ms.
Drogi użytkowniku
Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Pliki cookies
Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.
Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.
Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
Wykorzystywane narzędzia firm trzecich
Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:  https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/     

 • Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 • Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

Wyrażam zgodę na podstawowe oraz funkcjonalne cookies.
Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo.
Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę. ZGADZAM SIĘ