Korzystaj bezpłatnie
Grand IT Test - Regulamin

Opis konkursu:

GRAND IT TEST to konkurs, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Zadaniem uczestników będzie rozwiązywanie testów wiedzy, które będziemy udostępniać na stronie IT Szkoła w okresie trwania konkursu tj. od marca 2018 do czerwca 2018.

Pytania testowe w każdej serii będą losowane z testów przypisanych do wybranych kursów dostępnych na platformie IT Szkoła (lista kursów przypisanych do testów wraz z terminami ich udostępnienia).

Testy będą udostępniane w odstępach czasowych (każda seria testów będzie dostępna przez ok. dwa do trzech tygodni) tak, aby uczestnicy mogli się przygotować poprzez realizację przypisanych do testów kursów o ile nie zrealizowali wskazanych kursów wcześniej. Planujemy udostępnienie 6 serii testów (każda seria będzie zawierała 8 zestawów pytań testowych). Lista zestawów kursów przypisanych do poszczególnych testów jest stała, również kalendarz udostępniania (aktywowania) poszczególnych testów jest z góry określony w tej edycji konkursu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych zarejestrowanych w programie i będzie premiował tych, najbardziej aktywnie korzystających z materiałów edukacyjnych, które są w nim udostępniane. Warto rozpocząć przygotowania do konkursu przed jego rozpoczęciem realizując dostępne na platformie kursy tak, aby móc przystąpić do rozwiązania każdego testu zaraz po tym, jak zostanie udostępniony. Moment zakończenia testu przełoży się na punktację ( według zasady im mniej osób dotychczas przystąpiło do testu i im szybciej zostanie rozwiązany test, tym więcej punktów może otrzymać Uczestnik ). Będzie ona uzależniona również od tego, ile osób już zaliczyło dany test, a każde wykonanie będzie odejmowało jeden punkt od możliwej do zdobycia puli. Każdy z zestawów pytań testowych będzie też dostępny tylko przez określony czas.

UWAGA: Do rozpoczęcia konkursu jest jeszcze trochę czasu, dlatego nawet jeśli ktoś jeszcze się nie zarejestrował i nie rozwiązywał testów ma dość czasu, żeby jeszcze to zrobić!

Dla wszystkich, którzy chcą się przygotować udostępniamy listę 48 testów z przypisanymi kursami, z których będą losowane pytania. Testy są przypisane do 6 serii zatem można sobie dobrze zaplanować pracę z materiałami. Część kursów a zatem i pytań testowych będzie się powtarzała – więc nie zawsze materiał do testu będzie nowy. Będzie można sobie utrwalić wiedzę.

Nauczyciele nie mogą uczestniczyć w konkursie jako zawodnicy jednak mogą motywować swoich uczniów do jak najbardziej aktywnego uczestnictwa w zawodach.
Zaprocentuje to przede wszystkim pogłębieniem wiedzy ze wszystkich dziedzin informatyki przez uczniów. Konkurs można potraktować jako swoisty sprawdzian albo powtórkę materiału. Nawet jeśli uczniowie nie znajdą się na czele w rankingu ogólnym zachęcamy to tworzenia własnych szkolnych czy klasowych rankingów. Z pewnością będzie to dobra zabawa dla uczniów, którzy jak wiadomo uwielbiają zdrową rywalizację.
W tym celu nauczyciele zarejestrowani w programie IT Szkoła otrzymają wgląd w ranking punktów przypisanych do nich uczniów, tworzony na podstawie punktów dodatkowych. Będą mieli również wgląd w listy punktów zebranych przez swoich uczniów wraz ze statystykami zrealizowanych testów.


Regulamin konkursu „GRAND IT TEST”

 1. Cel i przedmiot konkursu
 2. Celem konkursu „GRAND IT TEST” (zwanego dalej: Konkursem) jest popularyzacja wśród uczestników konkursu wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Konkurs będzie polegał na rozwiązywaniu przez Uczestników testów wiedzy z zakresu IT, które będą udostępniane na stronie Organizatora w okresie trwania konkursu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Organizator konkursu
  1. Organizatorem konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (zwany dalej: NASK lub Organizatorem).
  2. Informacje o konkursie dostępne są na portalu www.it-szkola.edu.pl w zakładce Konkursy.

 4. Uczestnicy konkursu
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 949 z późn. zm.) zarejestrowanych w programie IT Szkoła.
  2. Rejestracja nowych szkół do programu trwa cały czas zatem przed rozpoczęciem konkursu można jeszcze zarejestrować się jako nowa szkoła i zgłosić uczniów chcących wziąć udział w konkursie.
  3. Wymagania dotyczące rejestracji w programie IT Szkoła:
   1. szkoła, w której uczy się autor pracy, powinna być zgłoszona do programu IT Szkoła (http://it-szkola.edu.pl/slist),
   2. autor pracy powinien być „przypisany” do grupy/nauczyciela.

 5. Zasady przeprowadzenia Konkursu
  1. Konkurs będzie polegał na rozwiązywaniu przez Uczestników testów wiedzy z zakresu IT, które będą udostępniane po zalogowaniu się na stronie Organizatora: Strona IT Szkoła
  2. Przed opublikowaniem testów, Organizator opublikuje listę kursów do testów oraz terminy udostępniania testów.
  3. Testy będą publikowane na ww. stronie Organizatora w okresie trwania konkursu, w następujących terminach:
   1. Czas trwania I serii: 1 marca – 15 marca 2018 r,
   2. Czas trwania II serii: 16 marca – 31 marca 2018 r,
   3. Czas trwania III serii: 5 kwietnia – 13 kwietnia 2018 r,
   4. Czas trwania IV serii: 16 kwietnia – 28 kwietnia 2018 r,
   5. Czas trwania V serii:7 maja – 18 maja 2018 r,
   6. Czas trwania VI serii: 21 maja – 30 maja 2018 r,
   7. Zakończenie konkursu: 8 czerwca 2018 r.
  4. Czas trwania serii to okres od udostępnienia pierwszego testu z serii do zamknięcia wszystkich 8 testów dostępnych w serii.
  5. W okresie świąt oraz ferii zimowych nie będą udostępniane nowe testy. Wyjątkiem są niedziele – te dni nie są wyłączone z kalendarium zatem sporadycznie testy będą udostępniane również w niedziele.
  6. Testy zostaną udostępnione w 6 seriach, w terminach podanych powyżej.
  7. W każdej serii znajdzie się 8 testów złożonych maksymalnie z 30 pytań.
  8. Każdy test będzie dostępny tylko przez określony czas, zgodnie z czasem trwania poszczególnych serii wskazanym w punkcie 3 powyżej. Czas trwania poszczególnych serii testów różni się. Testy w każdej serii będą udostępniane w terminach trwania danej serii w formie linków na stronie programu.
  9. Pytania testowe pochodzą z testów sprawdzających wiedzę przypisanych do kursów dostępnych dla użytkowników platformy IT Szkoła. Organizator udostępnia listę 48 testów wraz z przypisanymi do nich kursami, z których zostaną wylosowane pytania.
  10. Pytania losowane są raz - dla każdego użytkownika w danym teście będą to te same pytania.
  11. PUNKTACJA:
   1. Każdy test ma zdefiniowaną ilość możliwych do zdobycia punktów oraz termin do kiedy można go wykonać (dostępność),
   2. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie minimum 90% poprawnych odpowiedzi. Tylko wtedy uczestnikowi zostaną naliczone punkty podstawowe za dany test w ilości 400 punktów.
   3. Test można wykonać wiele razy (w celach edukacyjnych), jednak punkty naliczane są tylko raz, przy pierwszym zaliczeniu testu.
   4. Uczestnik będzie mógł zdobyć dwa rodzaje punktów:
    • Punkty podstawowe - za zaliczenie testu (pod warunkiem uzyskania wyniku co najmniej 90%) poprawnych odpowiedzi. Liczba punktów podstawowych dla każdego testu jest stała i wynosi 400 pkt.
    • Punkty dodatkowe - za czas zaliczenia testu, ilość uzyskanych punktów w tej kategorii zależy od tego, ile osób wcześniej zaliczyło dany test, jednak maksymalnie może wynieść 600 punktów. Każde wykonanie testu przez innych uczestników konkursu przed czasem wykonania testu przez uczestnika odejmuje jeden punkt od puli 600 pkt (im szybciej wykona się test, tym więcej punktów zostanie naliczonych uczestnikowi w tej kategorii). Warunkiem uzyskania punktów dodatkowych jest zaliczenie testu z wynikiem co najmniej 90%.
   5. Dla uczestników nie będzie dostępna informacja, ile osób dotychczas wykonało dany test. Uczestnik będzie mógł wywnioskować tę informację na podstawie liczby uzyskanych punktów.
   6. Ranking wszystkich uczestników będzie aktualizowany na bieżąco przez cały czas trwania konkursu.
   7. O miejscu uczestnika w rankingu ogólnym będzie decydowała liczba uzyskanych punktów dodatkowych.
   8. Dla każdej serii tworzony będzie oddzielny ranking uczestników na podstawie uzyskanej do tego momentu sumy punktów (zarówno podstawowych jak i dodatkowych).
  12. NAGRODY W KONKURSIE:
   1. Organizator przewiduje przyznanie nagród dla uczestników, którzy osiągnęli dziesięć najlepszych wyników w rankingu ogólnym (w rankingu ogólnym brane są pod uwagę tylko punkty dodatkowe), w tym:
    • Trzy nagrody główne dla Mistrzów rozwiązywania testów, którzy uzyskają trzy najwyższe punktacje w rankingu ogólnym,
    • Siedem równorzędnych nagród dla uczestników, którzy uplasują się na siedmiu kolejnych miejscach w rankingu ogólnym.
   2. Zwycięzcy otrzymają sprzęt i akcesoria elektroniczne oraz inne atrakcyjne nagrody rzeczowe.
  13. UDZIAŁ NAUCZYCIELI:
   1. Nauczyciele nie mogą uczestniczyć w konkursie jako zawodnicy jednak mogą motywować swoich uczniów do jak najbardziej aktywnego uczestnictwa w zawodach. Nauczyciele zarejestrowani w programie IT Szkoła otrzymają wgląd w ranking punktów przypisanych do nich uczniów, tworzony na podstawie punktów dodatkowych. Będą mieli również wgląd w listy punktów zebranych przez swoich uczniów wraz ze statystykami zrealizowanych testów.
   2. Nauczycielom, którzy najbardziej zdopingują swoich uczniów do pracy Organizator przewidział nagrody w postaci sprzętu elektronicznego lub innych atrakcyjnych nagród rzeczowych.
   3. Organizator utworzy ranking nauczycieli na podstawie zebranych przez uczniów punktów dodatkowych we wszystkich seriach.
   4. Nagrody zostaną przyznane nauczycielom, którzy uplasują się na pierwszych 5 miejscach w rankingu.

 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane na podstawie ich zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu związanym z korzystaniem z programu IT Szkoła. Dane osobowe Uczestników konkursu są gromadzone przez Organizatora konkursu w momencie rejestracji na stronie Portalu IT Szkoła za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie: https://it-szkola.edu.pl/usr,rejestracja
  2. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016, poz. 922). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników konkursu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Kolskiej 12.

 7. Postanowienia ogólne
  1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu konkursu, jego odwołania lub przerwania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, w tym do rezygnacji z nagradzania lub nagrodzenia mniejszej liczby uczestników lub nauczycieli niż wskazano w treści Regulaminu.
  2. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu zastosowanie mają powszechne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
nask logo   


Drogi użytkowniku
Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Pliki cookies
Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.
Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.
Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
Wykorzystywane narzędzia firm trzecich
Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:  https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/     

 • Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 • Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

Wyrażam zgodę na podstawowe oraz funkcjonalne cookies.
Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo.
Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę. ZGADZAM SIĘ