Korzystaj bezpłatnie
Rejestracja użytkownika
Dane użytkownika

Uwaga:

  1. Jeśli jesteś uczniem lub nauczycielem szkoły ponadpodstawowej i chcesz, żeby punkty uzyskane z tytułu realizacji kursu zostały zaliczone na konto Twojej szkoły w rankingu IT Szkoła, wypełnij pierwszą cześć panelu rejestracyjnego, wybierając odpowiednio pole uczeń lub nauczyciel oraz drugą część panelu rejestracyjnego, dotyczącą wyboru szkoły.
  2. Inni uczestnicy kursu (w tym uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, którzy nie chcą aby punkty uzyskane w wyniku realizacji kursu zostały zaliczone na konto ich szkoły) wypełniają wyłącznie pola w pierwszej części panelu rejestracyjnego, ze statusem INNI.

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego należy aktywować konto, poprzez odwiedzenie linku aktywacyjnego wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Dane szkoły

Szkoły zgłoszone do programu zostały oznaczone symbolem "[#]" przed nazwą szkoły, jak również wyświetlane są jako pierwsze na liście szkół z danego miasta.

Regulamin portalu e-learningowego IT Szkoła

Regulamin korzystania z serwisu e-learningowego IT Szkoła

 

obowiązujący od dnia 21 stycznia 2019 roku

 

 

 

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

 

1.Serwis internetowy IT Szkoła, dostępny pod adresem https://it-szkola.edu.pl/ (dalej: „Serwis”) prowadzony jest przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „Właściciel”).

2. Regulamin (dalej: ”Regulamin”) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu do Treści Edukacyjnych, prawa i obowiązki stron oraz zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności.

3. Definicje:

a)  Użytkownik - osoba fizyczna, która otrzymała prawo do korzystania z Serwisu, w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych;

b) Konto Użytkownika (dalej: „Konto”) - zestaw danych zawierających m.in. imię, nazwisko, login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika i umożliwiających korzystanie z Serwisu i zawartych w nim Treści Edukacyjnych;

c) Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta i umożliwiający razem z Hasłem zalogowanie do Serwisu;

d) Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania konta i łącznie z loginem autoryzujący go w procesie logowania;

e) Treści Edukacyjne (dalej: „Treści”) - materiały edukacyjne zamieszczone w Serwisie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe, Flash oraz wszelkie inne tego typu zasoby);

f) Kurs - wyodrębniona część Treści tworząca spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym;

 

g) Autocertyfikat - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie generowany po spełnieniu warunków ukończenia Kursu;

h) Certyfikat autoryzowany- dokument autoryzowany potwierdzający udział Użytkownika w Kursie wysyłany na adres wskazany przez Użytkownika po wniesieniu opłaty określonej w Serwisie;

i) Cookies lub Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;

j) Cookies Właściciela - oznacza Cookies zamieszczane przez Właściciela, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu;

k) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Właściciela, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rejestracji w programie IT Szkoła ukończyły 16 lat. W przypadku osób, które w chwili rejestracji nie ukończyły 16 lat wymagane jest przedstawienie na każde żądanie NASK-PIB zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w programie IT Szkoła.

5. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7. Właściciel  oświadcza, że Serwis jest stworzony i modernizowany wedle najlepszej wiedzy Właściciela, z należytą starannością.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkowników skutkujące brakiem możliwości korzystania z Serwisu, jak również za skutki nieprzestrzegania przez Użytkowników wymagań technicznych korzystania z Serwisu.

9. Właściciel dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Właściciel nie gwarantuje aktualności danych zawartych w Serwisie.

 

§ 2.

[Rejestracja w Serwisie i uzyskiwanie dostępu do Treści Edukacyjnych]

1. Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika Serwisu.

2. Treści Edukacyjne zawarte w Serwisie są bezpłatne.

 

3. Dostęp do Kursów i innych Treści Edukacyjnych jest możliwy po zalogowaniu się do Serwisu.

4. Podczas rejestracji do Serwisu można wybrać jeden z trzech statusów Użytkownika: „uczeń”, „nauczyciel” oraz tzw. „inny” użytkownik. Użytkownik ze statusem „inny” posiada dostęp do wszystkich Kursów oraz Treści Edukacyjnych jednak nie bierze udziału w działaniach skierowanych do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów i nauczycieli zarejestrowanych w Serwisie. Działaniami takim są między innymi: ranking szkół IT Szkoła oraz wybrane konkursy.

5. Osoby będące uczniami i nauczycielami szkół ponadpodstawowych, które chcą, aby punkty uzyskane przez nich z tytułu np. realizacji kursu lub innych aktywności w Serwisie, zostały zaliczone na konto ich szkoły w rankingu IT Szkoła wypełniają pierwszą cześć panelu rejestracyjnego, wybierając odpowiednio pole „uczeń” lub „nauczyciel” oraz drugą część panelu rejestracyjnego, dotyczącą wyboru przypisania do szkoły ponadpodstawowej.

6. Pozostałe osoby (w tym uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, którzy nie chcą, aby punkty uzyskane w wyniku realizacji kursu lub innych aktywności w Serwisie zostały zaliczone na konto ich szkoły) wypełniają wyłącznie pola w pierwszej części panelu rejestracyjnego, ze statusem „inni”.

 

§ 3.

[ Prawa i obowiązki Użytkownika]

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu, w tym zawartych w nim Treści Edukacyjnych w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownika ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta, uzyskiwania Dokumentów Potwierdzających ukończenie Kursów tj.: Autocertyfikatu i Certyfikatu po spełnieniu warunków określonych w Serwisie, usunięcia konta z Serwisu. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Treści Edukacyjnych.

3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji konta, niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, gdy ulegną one zmianie, bezpiecznego przechowywania swojego Loginu oraz Hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim, zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i netykiety w trakcie korzystania z Serwisu oraz przestrzegania innych postanowień Regulaminu.

4. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Serwisu i Treści w sposób inny, niż opisany w Regulaminie, kopiować, rozpowszechniać lub udostępniać Treści Edukacyjnych zawarte w Serwisie do celów innych niż edukacyjne, świadomie lub nieświadomie destabilizować działania Serwisu np. poprzez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Serwis lub dostępu do Treści.

5. Użytkownik nie może wykorzystywać usług oferowanych przez  w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela.

 

§ 4.

[Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Serwisu]

1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Użytkownikom w Serwisie są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Właściciela.

2. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałej dostępności Serwisu, jego prawidłowego działania oraz aktualności i poprawności merytorycznej zamieszczonych w nim Treści Edukacyjnych.

3. Właściciel nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł Użytkownik związane z użytkowaniem Serwisu, w szczególności wynikłe z:

a) nieprawidłowego działania Serwisu lub jego niedostępności np. spowodowanej awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły wyższej;

b) błędów merytorycznych, niejasności lub nieaktualnych informacji zawartych w Treściach Edukacyjnych, które mogłyby wprowadzić w błąd Użytkownika;

c) nieprzestrzegania przez Użytkowników zasad współżycia społecznego i netykiety, w tym wypowiedzi obraźliwe, naruszające dobra osobiste Użytkowników oraz podmiotów trzecich;

d) innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników lub podmiotów trzecich;

e) udostępnienia z winy Użytkownika Loginu i/lub Hasła podmiotom trzecim.

4. Właściciel nie będzie uczestniczył ewentualnych sporach między Użytkownikami lub między Użytkownikami i podmiotami trzecimi.

5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.

6. Właściciel ma prawo do usuwania bez powiadamiania kont Użytkowników łamiących Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Serwisu.

§ 5.

[Ochrona danych osobowych]

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157.

2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i  akceptuje treść dokumentów:  Polityka prywatności, Regulaminu Rankingu IT Szkoły NASK, których aktualne brzmienie dostępne jest na stronie internetowej https://it-szkola.edu.pl/regulamin .

3. NASK-PIB wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu, z wykorzystaniem adresu e-mail: inspektorochronydanych@nask.pl.

 

§ 6.

[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Serwisu.

4. Zmiany w niniejszej Regulaminie wprowadzane będą poprzez zamieszczenie przez Właściciela jej aktualnej treści, dostępnej w Serwisie.

5. Użytkownik podczas rejestracji oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki. W innym wypadku Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu i zawartych w nim Treści.

Polityka prywatności portalu e-learningowego IT Szkoła

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU E-LEARNINGOWEGO

www.it-szkola.edu.pl

obowiązuje od 21 stycznia 2019 r.

 

1. Informacje o portalu www.it-szkola.edu.pl

1.1. Portal e-learningowy www.it-szkola.edu.pl to otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) umieszczony pod adresem http://it-szkola.edu.pl/ (dalej: „Portal”).

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych od użytkowników Portalu jest: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: „NASK - PIB”).

1.3. NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail inspektorochronydanych@nask.pl;

1.4. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

 

2. Informacje w formularzach.

2. 1. Portal przetwarza informacje podane dobrowolnie przez użytkownika Portalu, w tym jego dane osobowe:

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) typ użytkownika (uczeń/nauczyciel/inny);

d) ID użytkownika.

2.2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.3. Dane podane w formularzu rejestracyjnym nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za uprzednią zgodą użytkownika Portalu wyrażoną w momencie rejestracji.

2.4. Dane podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celach:

a) umożliwienia rejestracji w Portalu oraz korzystania z wszystkich jego funkcjonalności;

b) obsługi uczestnictwa w kursach organizowanych w ramach programu IT Szkoła;

c) udziału w Rankingu Szkół w programie IT Szkoła w ramach Rankingu IT Szkoła NASK;

d) udziału w konkursach.

 

3. Udostępnienie danych.

Dane osobowe użytkowników Portalu podane w formularzu rejestracyjnym mogą być przekazywane:

a) organom publicznym i innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;

b) dostawcom, którzy przetwarzają dane osobowe świadcząc NASK-PIB usługi o charakterze technicznym, obsługując sieć telekomunikacyjną, systemy teleinformatyczne lub udostępniają NASK-PIB narzędzia teleinformatyczne oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

c) szkołom biorącym udział w Rankingu IT Szkoła NASK w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Rankingu IT Szkoła NASK;

d) operatorom pocztowym i kurierom w zakresie niezbędnym do realizacji celu polegającego na obsłudze uczestnictwa w Portalu.

 

4. Uprawnienia użytkowników Portalu.

4.1. Dane osobowe użytkowników Portalu będą przetwarzane przez cały czas trwania programu IT Szkoła albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania albo do czasu udziału użytkownika w programie IT Szkoła.

4.2. Każda z wyrażonych zgód może być odwołana w dowolnym momencie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych można dokonać zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika.

4.3. Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

4.4. Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

5. Informacja o plikach cookies.

5.1. Portal korzysta z plików cookies.

5.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NASK-PIB.

5.4. Pliki cookies wykorzystywane są m. in. w celach  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5.5. Na stronie używane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". „Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania się ze strony lub wyłączenia programu przeglądania stron internetowych. "Stałe" pliki są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

5.6. Na naszej stronie internetowej znajdują się pliki cookies tworzone przez firmy trzecie, z usług których korzystamy :

• Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów.

Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:  https://policies.google.com/technologies/cookies

• Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

• Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/    

• Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

5.7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5.8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

7. Zmiany w Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących na podstawie przepisów prawa. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, w szczególności z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zmiany w niniejszej Polityce wprowadzane będą poprzez zamieszczenie przez NASK-PIB jej aktualnej treści, dostępnej na Portalu pod adresem https://it-szkola.edu.pl/regulamin.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu rejestracyjnym w celu założenia konta oraz umożliwienia aktywnego uczestnictwa w Programie IT Szkoła, w tym udziału w Rankingu IT Szkoła. Przyjmuję do wiadomości, że:

 

- administratorem ww. danych osobowych jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (dalej: NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157;

 

- ww. dane osobowe będą przetwarzane w celach założenia konta oraz umożliwienia aktywnego uczestnictwa w programie IT Szkoła, w tym udziału w Rankingu IT Szkoła;

 

- ww. dane osobowe mogą być udostępnione szkołom biorącym udział w Rankingu IT Szkoła NASK, dostawcom, którzy przetwarzają dane osobowe świadcząc NASK-PIB usługi o charakterze technicznym, obsługując sieć telekomunikacyjną, systemy teleinformatyczne lub udostępniają NASK-PIB narzędzia teleinformatyczne oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 

- ww. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 

- mam prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania zażądania ich usunięcia oraz prawo przeniesienia ww. danych osobowych do innego administratora;

 

- ww. dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania programu IT Szkoła albo do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania;

 

- przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 

- moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie odwołana poprzez jej cofnięcie, które jest możliwe po zalogowaniu na konto użytkownika;

 

- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

- na podstawie ww. danych osobowych nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w NASK–PIB: Katarzyna Kalisz inspektorochronydanych@nask.pl.

Regulamin Rankingu IT Szkoły NASK

§ 1.

[Postanowienia ogólne]

 

1. Niniejszy Regulamin Rankingu IT Szkoła NASK (dalej: Regulamin) reguluje zasady tworzenia i aktualizacji rankingu szkół w programie IT Szkoła NASK edycji 2018/2019 w ramach Rankingu IT Szkoła NASK (dalej: Ranking) oraz przyznawania nagród laureatom Rankingu we wskazanej edycji.

2. Organizatorem Rankingu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157 (dalej: NASK-PIB lub Organizator), koordynator programu IT Szkoła NASK dostępnego w witrynie internetowej pod adresem: https://it-szkola.edu.pl/.

3. Ranking stanowi konkurs wiedzy i umiejętności i związany jest z zaangażowaniem zarejestrowanych w programie IT Szkoła NASK (dalej: program): uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 t.j.), (dalej: uczniów) oraz prowadzących ich nauczycieli (dalej: nauczycieli) szkół ponadpodstawowych zgłoszonych do programu (dalej: szkoły) i tworzony jest w oparciu o kryteria oraz wagi wskazane w niniejszym Regulaminie. Najistotniejszym celem Rankingu i programu jest propagowanie wiedzy wśród uczniów, w szczególności związanej z rozwojem nowych technologii i form komunikacji.

 

§ 2.

[Zasady tworzenia Rankingu]

 

Ustala się następujące zasady tworzenia Rankingu, w tym obliczania punktacji w ramach Rankingu:

1. Ranking jest sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów w poszczególnych kategoriach działań programu i związanych z tym wyników, wobec aktywności i zaangażowania nauczycieli.

2. Ranking jest sporządzany w układzie ogólnopolskim i wojewódzkim dla wszystkich szkół zarejestrowanych w programie.

3. Aktualizacje Rankingu są sporządzane i prezentowane raz w miesiącu na stronie projektu IT Szkoła NASK https://it-szkola.edu.pl/. Ranking ogłoszony w czerwcu 2019 r. uznaje się za ranking podsumowujący edycję 2018/2019 i na jego podstawie odbywa się przyznawanie nagród.

4. Kryteria oraz wagi pozycjonowania szkół w Rankingu:

a) liczba aktywnych uczniów[1] w programie w odniesieniu do RLU[2] - stanowi 14% wagi pozycjonowania szkoły;

b) liczba zrealizowanych w całości kursów w programie przypadających na jednego aktywnego ucznia, stanowi 6% wagi pozycjonowania szkoły;

c) liczba zrealizowanych w całości kursów w programie w odniesieniu do RLU stanowi 14% wagi pozycjonowania szkoły;

d) liczba zrealizowanych w całości wykładów video w programie przypadających na jednego aktywnego ucznia stanowi 6% wagi pozycjonowania szkoły;

e) liczba zrealizowanych w całości wykładów video w programie w odniesieniu do RLU stanowi 11% wagi pozycjonowania szkoły;

f) średni wynik z zakończonych testów w programie uzyskany przy pierwszym „podejściu” stanowi 10% wagi pozycjonowania szkoły;

g) średni wynik z zakończonych testów  w programie stanowi 6% wagi pozycjonowania szkoły;

h) suma punktów zdobytych podczas Konkursu Grand IT Test, który zostanie osobno ogłoszony w ramach programu, stanowi 10% wagi pozycjonowania szkoły;

i) rezultat udziału w innych konkursach osobno ogłoszonych w ramach programu stanowi 22% wagi pozycjonowania szkoły;

j) zgłoszenie szkoły do programu stanowi 1% wagi pozycjonowania szkoły.

5. Wszelkie punkty rankingowe przyznawane w wyniku aktywności ucznia są zaliczane na konto szkoły, do której uczeń jest przypisany w programie w chwili tworzenia lub aktualizacji Rankingu.

6. Punkty rankingowe przyznawane w wyniku aktywności ucznia są zaliczane na konto szkoły, do której uczeń jest przypisany, niezależnie od przypisania nauczyciela opiekującego się uczniem w programie.

7. Dla każdego wyliczanego wskaźnika ustalana jest szkoła z najwyższą wartością tego wskaźnika. Szkoła ta otrzymuje maksymalną wartość punktów możliwych do zdobycia dla takiego wskaźnika. Pozostałe szkoły otrzymują proporcjonalnie mniej punktów ustalonych na podstawie wyliczonej dla danej szkoły wartości wskaźnika, w odniesieniu do maksymalnej uzyskanej wartości tego wskaźnika. Ranking ogólny sporządzany jest na podstawie sumy punktów dla wszystkich wskaźników.

8. Algorytm obliczania punktacji w Rankingu może być modyfikowany z ważnych przyczyn.   W przypadku takiej zmiany, Regulamin Rankingu zostanie zaktualizowany w ciągu 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu zostanie opublikowana na stronie programu https://it-szkola.edu.pl/.

9. Test uznaje się za zaliczony w programie  w wypadku uzyskania ponad 70% poprawnych odpowiedzi. Szczegółowe informacje dotyczące testów, kursów i zasad ich realizacji, w ramach programu, znajdują się na stronie programu https://it-szkola.edu.pl/.

10. Konkurs Grand IT Test oraz inne dodatkowe konkursy w programie będą osobno ogłaszane w witrynie internetowej https://it-szkola.edu.pl/news, wraz z podaniem niezbędnych warunków i informacji dotyczących udziału.

 

§ 3.

[ Przyznawanie wyróżnień dla szkół]

 

1. W rankingu ogólnopolskim za zajęcie od pierwszego do dziesiątego miejsca szkoły otrzymują statuetki okolicznościowe.

2. W rankingu wojewódzkim za zajęcie pierwszego miejsca szkoły otrzymują plakietki okolicznościowe.

3. Organizator może przyznać dyplomy szkołom, dla których odnotowano wysoką aktywność uczniów w programie.

4. Wręczenie wyróżnień odbywa się podczas Gali IT Szkoła NASK.

 

§ 4.

[Zasady przyznawania nagród dla nauczycieli]

 

Ustala się następujące zasady przyznawania nagród dla nauczycieli aktywnych w programie:

1. Nagrody pieniężne otrzymują nauczyciele zarejestrowani w programie oraz przypisani na dzień ogłoszenia Rankingu w czerwcu 2019 r. do szkół, które zajęły pierwsze dziesięć miejsc w rankingu ogólnopolskim i pierwsze miejsca w rankingu poszczególnych województw.

2. Nagroda pieniężna za zajęcia pierwszego miejsca w rankingu ogólnopolskim wynosi 3.000 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące).

3. Nagroda pieniężna za zajęcie drugiego miejsca w rankingu ogólnopolskim wynosi 2.000 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiące).

4. Nagroda pieniężna za zajęcie trzeciego miejsca w rankingu ogólnopolskim wynosi 1.500 zł brutto (słownie złotych: tysiąc pięćset).

5. Siedem nagród pieniężnych za zajęcie miejsc od czwartego do dziesiątego w rankingu ogólnopolskim wynoszących po 1.000 zł brutto (słownie złotych: tysiąc) każda.

6. Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu wojewódzkim wynosi 1.000 zł brutto (słownie złotych: tysiąc). Zapisy ust. 7. poniżej stosuje się odpowiednio. W żadnym wypadku suma wszystkich nagród za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu wojewódzkim nie może przekroczyć kwoty 16.000 zł brutto (słownie złotych: szesnaście tysięcy).

7. W sytuacji, w której do szkół zostanie przypisana identyczna liczba punktów, kolejność w Rankingu będzie ustalana w oparciu o wyższą pozycję ustalaną w ramach kryterium wskazanego w § 2 ust. 4 lit. i, a w razie potrzeby w lit. c, a następnie w lit. a. Przy braku rozstrzygnięcia pomimo zastosowania powyższych kryteriów, nagrody przypisane do miejsc, których będzie to dotyczyć, zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę szkół, których dotyczyć będzie taki brak rozstrzygnięcia, a w wypadku gdy będzie dotyczyć to wyłącznie miejsca 10. nagroda zostanie podzielona przez liczbę szkół, których dotyczyć będzie taki brak rozstrzygnięcia. W żadnym wypadku suma nagród za zajęcie miejsc 1-10 w rankingu ogólnopolskim nie może przekroczyć kwoty 13.500 zł brutto (słownie złotych: trzynaście tysięcy pięćset).

8. W przypadku uzyskania przez szkołę pozycji nagradzanej zarówno w rankingu ogólnopolskim jak i w wojewódzkim nagrody pieniężne ulegają zsumowaniu.

9. W przypadku, gdy do szkoły przypisanych jest w programie więcej niż jeden nauczyciel, nagroda pieniężna, z zastrzeżeniem ust. 6-7 powyżej, jest dzielona pomiędzy takich nauczycieli w sposób wskazany w zgodnym oświadczeniu złożonym przez wszystkich takich nauczycieli, a przy braku jego przekazania w terminie wyznaczonym przez Organizatora – na tyle równych części, ilu będzie takich nauczycieli z zaokrągleniem to pełnego złotego w dół.

10. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone na konta bankowe wskazane przez nauczycieli po złożeniu przez nich „Oświadczenia w przedmiocie wypłaty i pomniejszania kwoty nagrody pieniężnej o zryczałtowany podatek dochodowy” zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. W sytuacji, w której oświadczenie takie lub dane niezbędne do wykonania przelewu nie zostaną przekazane Organizatorowi w terminie przez niego wyznaczonym, nagroda przepada i nie będzie wypłacana.

 

§ 5.

[Przetwarzanie danych osobowych]

 

1. Dane osobowe uczestników programu, związane z tworzeniem i aktualizacjami Rankingu, są przetwarzane na podstawie uprzednio udzielonej zgody warunkującej korzystanie z programu oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności Portalu IT Szkoła, dostępnej na stronie https://it-szkola.edu.pl/regulamin .

2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować usunięciem konta  przypisanego do osoby, której danych osobowych dotyczy wycofanie. Usunięcie konta skutkuje zakończeniem uwzględniania do Rankingu (w tym rankingu, o którym mowa w § 2 ust. 3 ) punktacji, wyników, rezultatów i liczb, o których mowa w par. 2 ust. 4, a przypisanych do takiego konta. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której usunięcie konta nastąpi wskutek wycofania ww. zgody.

 

§ 6.

[Postanowienia końcowe]

 

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, odwołania lub przerwania w dowolnym momencie Rankingu lub programu, bez podania przyczyny, w tym do rezygnacji z nagradzania lub do nagrodzenia innej liczby nauczycieli niż wskazano w § 4, w szczególności gdy wynikać będzie to ze zmiany przepisów prawa. Informacje, o których mowa powyżej mogą być komunikowane z wykorzystaniem witryny internetowej: https://it-szkola.edu.pl/, adresów e-mail lub innej stosownej formy komunikacji. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania w witrynie internetowej programu https://it-szkola.edu.pl/ .

2. Przystąpienie do Rankingu jest dobrowolne. Rezygnacja z udziału w programie oznacza rezygnację z udziału w Rankingu i skutkuje brakiem uwzględnienia aktywności rezygnującego w Rankingu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn. zm.).

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie projektu IT Szkoła NASK https://it-szkola.edu.pl/ i dotyczy Rankingu w edycji 2018/2019.[1] Aktywny uczeń – uczeń przypisany do grupy utworzonej przez nauczyciela, w aktualnej edycji Rankingu.

[2] RLU - Realna Liczba Uczniów w szkole. źródło: liczba wskazana przez nauczyciela lub System Informacji Oświatowej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością portalu e-learningowego IT Szkoła przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczym z siedzibą w Warszawie, działający pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157.

Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, działającego pod adresem 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 010464542, NIP: 521-04-17-157.

Weryfikacja

WAŻNE

Prosimy o poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dane wpisane w formularzu są wykorzystywane przy wystawianiu autocertyfikatu potwierdzającego realizację kursów.

nask logo   


dbnameqlabelquerytime
mysqldbSessionCALL `sessions_read`('7g8mq48u7p6mqenmlg4pd30gru')1.1430
mysqldbRouterCALL `get_siteid_from_linkname`('usr')0.6800
mysqldbRouterCALL `select_wojewodztwa`()0.6670
mysqldbRouterCALL `regulamin_wszystkie_aktywne`()2.0680
Query count: 4, Sum of SQL time: 4.5580
Skrypt 0 wykonał się w: 12.3610 ms.
Drogi użytkowniku
Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
Pliki cookies
Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.
Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.
Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

  • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;
  • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;
  • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
Wykorzystywane narzędzia firm trzecich
Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

  • Google Inc.

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie:  https://policies.google.com/technologies/cookies

  • Facebook

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/     

  • Twitter

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

  • Youtube

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

Wyrażam zgodę na podstawowe oraz funkcjonalne cookies.
Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo.
Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę. ZGADZAM SIĘ