Fizyka

Pole i fale. Lekcja 2 – Pole elektromagnetyczne jako nośnik informacji

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Zaznajomienie ucznia z możliwymi zastosowaniami pola elektromagnetycznego (EM) w zakresie przesyłania informacji.

Program kursu

  • Pola fizyczne o dużym zasięgu.
  • Pole elektryczne i prawo Coulomba.
  • Wytwarzanie fali EM.
  • Natężenie fali EM oraz jej zmienność z odległością od źródła.
  • Nadawanie i odbieranie sygnału EM.

Opis kursu

W Lekcji 1 zapoznaliśmy się z zagadnieniem przesyłania informacji i analizowaliśmy komunikat głosowy jako jeden z podstawowych sposobów wymiany informacji w życiu codziennym. Bezpośrednia komunikacja głosowa ma jednak dużą wadę – bardzo ograniczony zasięg. Telefonia klasyczna w dużej mierze jest tej wady pozbawiona, wymaga jednak połączenia przewodowego pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Do komunikacji mobilnej, bezprzewodowej, konieczne jest wykorzystanie pól fizycznych o dużym zasięgu. W fizyce znamy dwa takie pola: grawitacyjne oraz elektromagnetyczne. Które z nich i dlaczego wykorzystywane jest w telefonii bezprzewodowej dowiesz się z niniejszej lekcji. Po przerobieniu materiału uczeń będzie umiał wytłumaczyć, dlaczego fale EM są obecnie szeroko stosowanym nośnikiem informacji, wyjaśni podstawowe mechanizmy generowania fal EM oraz będzie umiał korzystać z prawa opisującego ilościowo spadek wartości natężenia pola elektrycznego oraz natężenia fali EM wraz z odległością od źródła.

 

Słownik

Antena dipolowa (dipol) – układ dwóch symetrycznie ułożonych przewodów; przy zasilaniu prądem przemiennym generuje falę EM, przy czym kierunkiem o największym natężeniu emitowanej fali jest kierunek prostopadły do osi, wzdłuż której umieszczone są przewody; może też służyć jako odbiornik fal EM.

Fala elektromagnetyczna (EM) – zaburzenie pola elektromagnetycznego wywołane przez poruszające się z przyspieszeniem ładunki elektryczne.

Linie pola – linie w przestrzeni skierowane zgodnie z kierunkiem wektora natężenia pola; w przypadku nieruchomego ładunku elektrycznego są to półproste zaczepione na ładunku i rozchodzące się promieniście do nieskończoności.

Natężenie pola elektrycznego – wektor, którego wartość zależy od siły, z którą pole działa na jednostkowy dodatni ładunek próbny; obliczane z prawa Coulomba; jego jednostką w układzie SI jest [V/m].

Natężenie fali elektromagnetycznej – wielkość opisująca energię niesioną przez zaburzenie pola EM. Jednostka – W/m2 (wat na metr kwadratowy).

Pole elektromagnetyczne (EM) – pole fizyczne o zasięgu nieskończonym wytwarzane przez ładunki elektryczne.

 

Materiały dodatkowe

  1. Prosty eksperyment demonstrujący przesyłanie fal EM (tytuł w języku angielskim: Science Project – Easy experience to detect electromagnetic waves), https://www.youtube.com/watch?v=epm01iHAJcs.

  1. Animacja obrazująca emisję fali EM przez antenę dipolową:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Dipole.gif.

 

***

Projekt „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa" zrealizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Cel kampanii to zwiększenie świadomości Polaków w zakresie działania, wykorzystania, bezpieczeństwa i znaczenia mobilnych sieci telekomunikacyjnych, a tym samym usług (w tym publicznych) opartych o te sieci. W ramach projektu zrealizowane zostały działania w następujących obszarach: walka z dezinformacją, edukacja, podstawy prawne procesu inwestycyjnego, bezpieczeństwo i jakość życia.

Podobne kursy

Fizyka

Grawitacja i elementy astronomii – bliskie i nieco dalsze kosmiczne sąsiedztwo Ziemi

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia podstawowe prawa dotyczące zagadnienia grawitacji.

Fizyka

Fizyka atomowa i jądrowa – elementarna rzecz o elementarnych składnikach materii

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs omawia zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne oraz zapoznaje uczestników z budową atomu.

Fizyka

Ruch punktu materialnego – opis ruchu postępowego oraz jego przyczyn

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Kurs dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu kinematyki oraz dynamiki punktu materialnego. Poznaj zasady dynamiki Newtona i naucz się wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej podczas rozwiązywania zadań z fizyki.

Fizyka

Mechanika bryły sztywnej – co się dzieje, gdy ciało się obraca

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu ruchu obrotowego bryły sztywnej.

Fizyka

Energia mechaniczna – o tym, że aby mieć coś trzeba się napracować

Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z definicją pracy i jej związkiem z różnymi rodzajami energii mechanicznej.

Fizyka

Grawitacja – o oddziaływaniu między masami

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie ze zjawiskami, których przyczyną jest siła oddziaływania grawitacyjnego.

Fizyka

Termodynamika – co się dzieje we wnętrzu substancji, gdy ją ogrzewamy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiedzę z zakresu zjawisk cieplnych.

Fizyka

Ruch harmoniczny i fale mechaniczne – jak to się dzieje, że słyszymy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z ruchem drgającym, zjawiskami falowymi oraz z wiadomościami dotyczącymi zjawisk charakterystycznych dla fal dźwiękowych.

Fizyka

Pole elektryczne – czy da się schwytać pioruny

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskami zachodzącymi podczas elektryzowania ciał.

Fizyka

Prąd stały – dlaczego świeci żarówka?

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs przekazuje uczestnikom wiedzę dotyczącą prądu stałego.

Fizyka

Magnetyzm, indukcja magnetyczna – jak elektrownie „robią” prąd

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kursu omawia wiadomości z zakresu pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej.

Fizyka

Optyka i kwanty promieniowania – jak to się dzieje, że widzimy

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele

Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy o świetle.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 1 – Przesyłanie informacji

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z różnymi postaciami informacji oraz jej przesyłania.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 2 – Pole elektromagnetyczne jako nośnik informacji

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Zaznajomienie ucznia z możliwymi zastosowaniami pola elektromagnetycznego (EM) w zakresie przesyłania informacji.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 3 – Ruch falowy

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących ruchu falowego.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 4 – Widmo sygnału

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z widmową analizą sygnałów.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 5 – Filtracja sygnału

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z filtracją sygnałów.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 6 – Fale elektromagnetyczne i przeszkody

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie podstawowych informacji na temat zjawisk towarzyszących rozchodzeniu się fal elektromagnetycznych w środowisku z przeszkodami materialnymi.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 7 – Modulacja amplitudowa - AM

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie podstawowej koncepcji modulacji amplitudowej fali nośnej (AM).

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 8 – Modulacja fazowa i częstotliwościowa

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie podstawowej koncepcji modulacji fazowej (PM) i częstotliwościowej (FM) fali nośnej.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 9 – Zastosowania modulacji sygnału

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie zastosowań modulacji sygnału oraz metod formowania sygnału modulującego.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 10 – Sieć komórkowa

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie podstawowej koncepcji sieci komórkowej i jej funkcjonowania.

Fizyka

Pole i fale. Lekcja 11 – Pole elektromagnetyczne a zdrowie

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Przedstawienie zagadnień dotyczących wpływu pola elektromagnetycznego na organizmy żywe, w tym człowieka.

Informacje o kursie

Pole i fale. Lekcja 2 – Pole elektromagnetyczne jako nośnik informacji

Szkoła podstawowa, Nauczyciele

Fizyka